Устав

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„Левски на Левскарите”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

чл. 1. Сдружение е нестопанска цел „Левски на Левскарите“ е юридическо лице, което осъществява нестопанска дейност. Сдружението е юридическо лице отделно от своите учредители  (членове).

чл.2. (1) Сдружението може да открива свои клонове както и други структури на териториален или функционален принцип, по установения от настоящия устав и/или от закона ред.

(2) Сдружението може, при спазване на действащото законодателство, да участва и в други сдружения от всякакъв род и вид, да се преобразува, влива, слива и извършва всякакви други действия позволени от закона, вкл. и да придобива частично или изцяло правото на собственост върху пакети от дялове или акции формиращи капитала на български или чуждестранни търговски дружества при спазване на относимото действащо законодателство.

ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И СРОК

чл.3. (l) Наименованието на Сдружението е „Левски на Левскарите” и придобива качество на юридическо лице с вписването му в ТРРЮЛНЦ.

(2) Седалището и адреса на управление на Сдружението е град София Столична Община – район „Подуяне“, ул. „Тодорини кукли” № 47, Стадион „Георги Аспарухов“, сектор „А“.

(3) Наименованието на Сдружението, неговото седалище и адрес се поставят върху всички официални документи и издания, както и върху всички книжни и правни актове, изходящи от него или такива, по които то е страна.

(4) Юридическото лице се създава без определен срок.

ІІІ. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ

чл.4. Сдружението се учредява за извършване на дейност като юридическо лице с нестопанска цел в частна полза.

чл.5. (1) Сдружението има за свои основни цели:

 1. Да обедини всички левскари от страната и по света, за защита на техните колективни права и законни интереси, като създаде институционална рамка за реализиране на стремежите и желанията им за развитие и подкрепа на Професионален футболен клуб „Левски“ .
 2. Да работи за запазване и утвърждаване на историческите ценности и идеали на Професионален футболен клуб „Левски“ завещани на поколенията от неговите създатели и от всички деятели на клуба, които са работили за създаването и утвърждаването на тези ценности и идеали през годините.
 3. Да пази чист и неопетнен авторитета на Професионален футболен клуб „Левски“ и на неговите деятели и привърженици, като популяризира успехите и постиженията на клуба, брани спортната и моралната философия, с която клуба се идентифицира в българското общество и отстоява наложения през годините исторически профил на клуба, като социален феномен в Република България и пример за висок спортен и обществен морал, флагман на българския спорт и извор на добродетели, които да бъдат следвани от подрастващото българско поколение.
 4. Да отстоява демократичния и прозрачен принцип за управление и развитие на Професионален футболен клуб „Левски“.
 5. Да работи за постигането на съпричастност у всички привърженици на Професионален футболен клуб „Левски“ с неговия клубен живот, развитие и управление.
 6.  Да работи за изграждането и възпитанието на висок морал, културно поведение, толерантност, висока спортна компетентност, солидарност и съпричастност с принципите на честната игра у всички привърженици на Професионален футболен клуб „Левски“;
 7. Да обединява усилията на всички привърженици на Професионален футболен клуб „Левски“ за неговото превръщане в успешен спортен и икономически ефективен публичен проект, както и за издигането му до нивото на развитие на най- добрите европейски и световни футболни клубове.

(2) За постигането на своите цели Сдружението ще извършва следните дейности:

 1. Създава, разработва, реализира и популяризира дългосрочни и краткосрочни програми и концепции за развитие на дейността на Професионален футболния клуб „Левски“, неговата структурна и идейна конструкция и публичния му имидж, които предлага безвъзмездно за обсъждане и реализация на мениджърското ръководство на клуба.
 2. Разработва програми и други инициативи за запазване на „историческата памет“ на клуба, организира изложби, организира издаването на книги и други печатни издания на хартиен носител и в електронен вид, организира провеждането на лекции, семинари, курсове и др. популяризиращи историята, успехите, авторитета и значението на клуба в българското общество, биографиите на неговите създатели и най-изтъкнати деятели, футболисти, треньори, ръководители и др.
 3. Създава програми и инициативи за поддръжка, съхранение и развитие на спортно – техническата база на Професионален футболен клуб „Левски“, както и на свързани с него и неговата история обекти на националната и местна инфраструктура.
 4. Разработва стратегии за интеграция и активно участие на привържениците на Професионален футболен клуб „Левски“ в обществени дискусии, форуми, семинари и др., имащи за предмет развитието и подкрепата на футболния клуб, подпомагане на неговото ръководство и подобряване на неговата дейност.
 5. Разработва стратегии, програми и инициативи за реализиране на широк обществен контрол върху работата на клуба по запазване и отстояване на неговата историческа идентичност, запазване и издигане на авторитета на клуба и неговото развитие в съответствие с идеалите, целите и историческите достижения на предните поколения деятели, състезатели и привърженици на клуба.
 6. Разработва и реализира програми за международно развитие на клуба, изграждане и развитие на партньорства с други клубове от Европа и света, членство в признати и авторитетни международни спортни организации и участие в престижни международни инициативи.
 7. Организиране на дарителски и други кампании за пряко материално подпомагане на Професионален футболен клуб „Левски“, неговата детско – юношеска академия, негови изтъкнати ветерани и деятели, както и насочени към всякакви други благотворителни инициативи имащи отношение към Професионален футболен клуб „Левски“ и „Левскарските“ ценности и идеали.

(3) Допълнителна стопанска дейност.

Рекламна дейност, издателска, консултантска дейност, мениджърски дейности, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, търговия, управление на материални и нематериални активи, както и всяка друга дейност която не е забранена от закона, при стриктно спазване на разпоредбите на ЗЮЛНЦ, Закона за счетоводството и цялото относимо законодателство.

Цялата печалба от стопанската дейност на Сдружението, която в края на отчетния период е налична след финансовото обезпечаване на неговата дейност и заплащане на дължимите данъчни и др. задължения се дарява на Професионален футболен клуб „Левски“.

ІV. ИМУЩЕСТВО

чл.6. (1) Имуществото на Сдружението се образува от:

 • имуществени вноски на членовете си;
 • членски внос;
 • целеви и периодични помощи от обществени, и частни организации или търговски дружества и физически лица от страната и чужбина, подкрепящи целите на сдружението;
 • приходи от имуществото или други дейности на сдружението в съответствие с изискванията на закона;

(2) Български и чуждестранни юридически и физически лица могат безусловно или под условие да правят дарения или завещания в полза на Сдружението в съответствие с неговите цели.

(3) Сдружението ще отказва дарения или завещания, направени с неприемливи условия и в противоречие с неговите цели и с разпоредбите на Учредителния акт.

(4) Управлението и разпореждането с имуществото на Сдружението се осъществява от Управителния съвет, или от специално упълномощени от него органи и лица, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и условията на този устав и по начин, осигуряващ запазването и увеличаването му.

V. УСТРОЙСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

чл.7. (1) По решение на Управителния съвет Сдружението може да изгради регионални секции. Те ще са изградени в рамките на Областните градове съгласно административно – териториалното деление на Република България. В гр. София ще бъдат изградени 3 секции. За членовете на Сдружението от чужбина може да бъде изградена секция/и „Чужбина“.

(2) След вземане на решение на Управителния съвет  за създаване на регионални секции, членовете му са длъжни в едномесечен срок да формират регионалните си секции.

(3) Регионалните секции се създават по решение на Управителния съвет, на местно ниво по постоянен адрес или настоящ адрес на членовете на Сдружението (който е изрично заявен от тях), за което се съставя протокол, съдържащ имената, ЕГН на членовете, изборът на председател на регионалната секция, данни за кореспонденция (адрес, телефон и лице за контакт). Протоколът се изпраща на Председателя на Управителния съвет.

(4) Регионалната секция се състои най-малко от сто члена. Ако в Съответната област няма необходимия брой членове, те се записват в регионалната секция на най-близкия областен град.

(5) Регионалните секции приемат и работят въз основа на настоящия устав, решенията на органите на сдружението и с оглед конкретните териториални проблеми.

(6) Регионалните секции водят списък на членовете на Сдружението, въз основа на подаваната от управителния съвет на сдружението информация, за новоприетите членове от съответния район. Той отразява промените в състава на регионалната секция при преместване на нейни членове от една секция в друга.

(7) Членовете на Сдружението от всяка регионална секция избират председател на секцията чрез тайно гласуване. Председателя/ите на секция/и „Чужбина“ се избира/т от УС.

VІ. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

чл.8. Органи на Сдружението са:

1. Общо събрание на членовете/делегатите (ОС на членовете делегати);

2. Управителен съвет /УС/;

3. Контролен съвет /КС/.

Общо събрание

чл.9. (1) Върховен орган на Сдружението е Общото събрание на членовете/делегатите. То се състои от всички членове/делегати на сдружението.

(2) В случай че членовете на Сдружението са до 1000 души се провежда Общото събрание на членовете.

(3) В случай че членовете на Сдружението са над 1000 души, по решение на УС се провежда Общото събрание на делегатите. То се състои от членове на сдружението, избрани на делегатски принцип от регионалните секции. Делегатите се избират от всяка регионална секция при норма на представителство един делегат на 25 члена. Всяка регионална секция има право на още един делегат, ако броят на членовете надвишава с повече от 13 кратно на 25 число.

За избора на делегати се съставя протокол, който се изпраща на УС най – късно до 15 дни преди Общото събрание на делегатите.

(4) Членовете/делегатите на Сдружението могат да упълномощят представител да ги представлява на Общото събрание с изрично писмено пълномощно.

(5) Един представител може да представлява не повече от трима членове/делегати на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно; представител с три пълномощни има право на три гласа, които може да упражни поотделно.

(6) Преупълномощаване във връзка с представителство на член на Общото събрание на Сдружението не се допуска.

чл. 10 (1) Компетентност на Общото събрание на членовете/делегатите:

1. Изменя и допълва устава;

2. Приема правила за осъществяване на дейността и други вътрешни актове;

3. Избира и освобождава членовете на управителния съвет;

4. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

5. Взема решение за участие в други организации;

6. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;

7. Приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;

8. Приема бюджета на сдружението;

9. Избира и освобождава членовете на контролния съвет;

10. Взема решения относно размера на членския внос;

11. Приема отчета за дейността на управителния съвет;

12. Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

(2) Решенията на общото събрание на членовете/делегатите са задължителни за другите органи на сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание на членовете/делегатите подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание на членовете/делегатите, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(5) Споровете по ал.3 на този член могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от дата на вземане на решението.

чл. 11 (1) Общото събрание на членовете/делегатите се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението, в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание на членовете/делегатите, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(2) Редовни заседания на Общото събрание на членовете/делегатите се провеждат веднъж годишно.

(3) Извънредно Общото събрание на членовете/делегатите се провежда, когато важни причини налагат това.

(4) Общото събрание на членовете/делегатите се свиква чрез покана в публикува по партидата на Сдружението в  ТРРЮЛНЦ, обявена най – късно до 60 дни преди събранието и се публикува се на сайта на сдружението.

Поканата може да се изпрати за сведение по имейл и на председателите на регионалните секции, и на всеки член на посочения от него имейл или в профила му в определена платформа.

Поканата трябва да съдържа: вида на свикваното Общото събрание на членовете/ делегатите – редовно или извънредно, дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на общото събрание на делегатите и по чия инициатива то се свиква.

(5) Регионалните секции могат да изпращат предложения за точки от дневния ред на бъдещото Общото събрание на членовете делегатите до управителния съвет, който взима решение за включването им в поканата за свикването, до 30 дни преди общото събрание.

(6) Когато това е посочено в поканата за свикване на Общото събрание, последното може да се проведе и чрез използването на онлайн приложения, които позволяват създаване на конферентна видео връзка между всички присъстващи на събранието, като например Skype, Zoom и други, имащи подобни характеристики, при условие че членовете, участващи в заседанието, могат едновременно да се чуват, виждат и разговарят помежду си. В този случай конкретното приложение, което ще се ползва, се посочва в поканата, като всички членове/делегати следва да получат пo Email линк за достъп до приложението и парола за достъп. Освен това членовете/делегатите са длъжни да изпратят на УС декларация с която заявяват, че ще участват в Общото събрание чрез видеоконферентна връзка.  При този начин на провеждане на събранието всички пълномощници/упълномощители трябва да изпратят пълномощните за участие в събранието на Email, посочен в поканата, не по-късно от началото на събранието, като изпратеното пълномощно трябва да е подписано с квалифициран електронен подпис на упълномощителя или да е сканирано копие на подписано от упълномощителя пълномощно, с нотариална заверка на подписа.

(7) По решение на Управителния съвет Общото събрание може да бъде проведено хибридно – присъствено на посочен в поканата адрес и с възможност за онлайн участие, чрез видеоконферентна връзка описана в ал.6

чл.12. Общото събрание на членовете/делегатите е законно, ако присъстват физически или онлайн повече от половината от членовете/делегатите му. Ако в обявения ден и час не се явят необходимият брой членове/делегати, то се отлага с един час при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на присъстващите делегати. Тези обстоятелства се отразяват и в поканата за свикване на общото събрание.

чл.13.  Всеки член/делегат на общото събрание има право на 1 глас в общото събрание.

чл.14. (1) Решенията на общото събрание на членовете/делегатите се вземат с обикновено мнозинство от броя на гласовете на присъстващите членове/делегати, освен ако настоящият Устав не предвижда друго мнозинство.

(2) Решенията на общото събрание на членовете/делегатите относно изменение и допълнение на устава и преобразуване или прекратяване на сдружението, се вземат с мнозинство равно или по-голямо от 2/3 от присъстващите членове/делегати.

(3) Решенията на общото събрание на членовете/делегатите относно избор на УС се взимат с мнозинство равно или по-голямо от  2/3 от присъстващите членове/делегати, като се гласува за всеки един от предложените членове. В случай че един или няколко кандидати не съберат 2/3 от гласовете на присъстващите членове/делегати се прави балотаж (който се провежда в същия ден), на който събраните най – много гласове се считат за избрани за УС. Общото събрание на членовете/делегатите избира 1 от избраните членове за председател на УС по описания по – горе ред.

(4) За обсъждане от общото събрание на членовете/делегатите не могат да се предлагат въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, освен ако на Общото събрание не присъстват всички членове/делегати.

(5) В случай че Сдружението, участва в други организации, то разпореждането с притежаваните от Сдружението дялове и/или акции ще се извършва от УС, само след взето решение на Общото събрание на членовете/делегатите, като решението за разпореждане с тях се вземат с мнозинство равно или по-голямо от ¾ от всички членове/делегати на Сдружението.

(6) В началото на всяко общо събрание на членовете/делегатите се приема процедура на гласуване.

(7) За провеждане на общото събрание на членовете/делегатите се избират помощни органи – председател, секретар, преброител(и) на гласовете и протоколист(и).

(8) На заседанията на общото събрание на членовете/делегатите се води протокол, който се подписва от председателя, секретаря и преброителите, които отговарят за верността на съдържанието му. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

(9) За заседанието на общото събрание на членовете/делегатите се изготвя списък на присъстващите членове/делегати, които удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се води от лице/а/, назначени с решение на управителния съвет и се заверява от председателя и секретаря на общото събрание на членовете/делегатите.

(10) Когато общото събрание е проведено по реда на чл. 11, ал.6, лицата по ал.9 на настоящия член  съставят списък на лицата участвали в Общото събрание чрез видеоконферентна връзка.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

чл.15. (1) Управителният съвет е управителния орган на сдружението.

(2) Управителния съвет се състои от седем физически лица – членове на сдружението.

чл.16. (1) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 2 (две) години. Същите имат право и са задължени да продължат да осъществяват функциите си и след изтичането на мандата им до избора на нови членове на Управителния съвет, респективно до освобождаването им от Общото събрание.

(2) Мандатът на първия Управителен съвет е до 31.12.2022 г.

(3) Няма ограничение в броя последователни мандати, за които могат да бъдат избирани членове на Управителния съвет.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

чл.17. (1) Предложения за нови членове на Управителния съвет се правят в писмена форма по утвърден от Управителния съвет образец. Образецът се подписва от члена на сдружението, който внася предложението, от 10 (десет) членове на сдружението и от лицето, което е предложено за член на Управителния съвет.

(2) Позволено е член на сдружението да предложи себе си за член на Управителния съвет.

(3) Предложенията по ал. 1 по-горе, постъпват на адреса на управление на Сдружението или на официалния имейл на Сдружението и следва да са адресирани до Управителния съвет. Предложения могат да се правят 6 (шест) месеца преди изтичане на мандата на Управителния съвет, но не по-късно от 7 (седем) дни преди насроченото Общо събрание. В деня на провеждане на Общо събрание предложения за нови членове на Управителния съвет не се приемат.

(4) Не могат да бъдат предлагани и избирани за членове на Управителния съвет лица, които:

1. не са дееспособни физически лица;

2. не са членове на сдружението;

3. са с отпаднали членствени права, освен ако не са изтекли 3 (три) години от възстановяването на членствените права;

4. са в родствени отношения с останалите членове на управителния съвет;

(3) Членовете на УС не могат да бъдат избирани за членове на Контролния съвет;

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

чл.18. (1) Шест месеца преди изтичане на мандата на Управителния съвет, същият излъчва 9-членна Избирателна комисия от членовете на сдружението. Избирателната комисия обработва получените предложения за нови членове на Управителния съвет, обявява ги на Общото събрание, организира процедурно избора за нови членове на Управителния съвет и преброява постъпилите гласове.

(2) Не може да е член на Избирателната комисия лице, което е предложено за нов член на Управителния съвет или негов роднина. В случай че член на Избирателната комисия бъде предложен за нов член на Управителния съвет, същият следва да си направи отвод и да се замени в Избирателната комисия от друг член на сдружението, с решение на действащия Управителен съвет.

чл.19. (1) В деня на Общото събрание за избор на членове на Управителния съвет, Избирателната комисия обявява допуснатите до гласуване предложения. Не се допускат до гласуване предложения за лица, които не отговарят на условията по чл.17, ал. 4.

(2) В деня на Общото събрание, Избирателната комисия номерира допуснатите за гласуване предложения чрез жребий.

ГЛАСУВАНЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

чл. 20. (1) Гласуването на допуснатите предложения е тайно, чрез бюлетина по утвърден от Избирателната комисия образец, в която всеки от членовете/делегатите отбелязват чрез съответните им номера, 7 (седем) от предложените кандидати, които счита, че следва да бъдат избрани в Управителния съвет, като отбелязва също и кой от кандидатите следва да бъде Председател на сдружението.

(2) След приключване на гласуването, Избирателната комисия пристъпва незабавно към преброяване на гласовете и съставя протокол за извършения избор.

(3) За членове на Управителния съвет се избират лицата, получили поне 2/3 от гласовете на присъствалите на Общото събрание  членовете/делегати.

(4) За Председател на Сдружението се обявява кандидатът, събрал 2/3 от гласовете за Председател.

ВТОРО ГЛАСУВАНЕ ЗА НЕЗАПЪЛНЕНИ МЕСТА В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

чл. 21. (1) В случай че след обявяването на резултатите от гласуването по чл. 20 по-горе останат незапълнени места в Управителния съвет и/или не бъде избран Председател на Сдружението, незабавно се провежда второ тайно гласуване с бюлетина по утвърден от Изборната комисия образец, в което участват всички одобрени за гласуване предложения, които не са били избрани за членове на Управителния съвет и/или не бъде избран Председател на Сдружението при първото гласуване.

(2) На второто гласуване всеки от членовете/делегатите посочва чрез съответните им номера, толкова на брой предложения, колкото са незапълнените след първото гласуване места.

(3)      След приключване на второто гласуване, Избирателната комисия пристъпва незабавно към преброяване на гласовете и съставя протокол за извършения избор. Незапълнените места се заемат от кандидатите с най-висок брой получени гласове, съответстващ на броя незапълнени места.

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

чл. 22. (1) Двете лица получили най-много гласове, но неизбрани за членове на Управителния съвет след приключване на изборните процедури по чл. 20 и чл. 21 по-горе стават резервни членове на Управителния съвет.

(2) Резервните членове стават постоянни членове на Управителния съвет до края на мандата му, в случай че член на Управителния съвет не може да изпълнява функциите си поради:

1. напускане на Управителния съвет и/или Сдружението;

2. действия, представляващи грубо нарушение на Устава на Сдружението или несъответстващи с морала и добрите нрави;

3. обективна невъзможност да изпълнява задълженията си;

4. смърт или поставяне под запрещение;

КОМПЕТЕНТНОСТ

чл. 23. Управителния съвет:

 1. избира заместник председател на Сдружението.
 2. управлява Сдружението.
 3. осигурява изпълнение на решенията на общото събрание.
 4. управлява имуществото на Сдружението и взема решения за разпореждане с него, при спазване на този устав и закона;
 5. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.
 6. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.
 7. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
 8. образува помощни органи за осъществяване на дейността на Сдружението и определя персоналния им състав;
 9. приема правилник за работа и други актове във връзка с дейността и постигането на целите на сдружението;
 10. сключва договори, поема задължения от и за сметка на Сдружението и разпореждане със средства на Сдружението съгласно чл. 25, ал.3  от настоящия Устав.
 11. решава и всички други въпроси, свързани с дейността и управлението на Сдружението.
 12. внася в Общото събрание предложения за развитие и усъвършенстване дейността на Сдружението;
 13. одобрява всички вътрешни документи, свързани с организацията на дейността на Сдружението.
 14. утвърждава щатното разписание на служителите на Сдружението;
 15. приема нови членове на Сдружението и изключва членове на които са им отпаднали членствени права съгласно настоящия Устав.
 16.  няма право да се разпорежда с притежаваните от Сдружението дялове и/или акции без надлежно взето решение на Общото събрание на членовете/делегатите, по предвидения в настоящия Устав ред.

ЗАСЕДАНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

чл. 24. (1) Редовните заседания на Управителния съвет се свикват от Председателя и се провеждат веднъж месечно на адреса на управление на Сдружението, като същите са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.

(2) По решение на Управителния съвет, заседанията могат да се провеждат на друго място.

(3) Заседанията се свикват и ръководят от Председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от Заместник-председателя. За проведените заседания се изготвят писмени протоколи, които се подписват от участвалите членове.

(4) За присъстващо на заседанието се счита и лица, с което има двустранна видео или телефонна връзка, която позволява установяването на самоличността им и участието им на заседанието.

(5)  Член на Управителния съвет няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

МНОЗИНСТВО

чл. 25. (1) Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове.  

(2) Решенията, по  чл. 23, т.10 от настоящия устав се вземат със следното мнозинство:

1.   За сключване на договори, поемане на задължения от и за сметка Сдружението, за разпорежда се със средства на Сдружението от  10 000 (десет хиляди) лева до 20 000 (двадесет хиляди) лева общо за всяка отделна сделка, включително когато съответното плащане представлява частично плащане по задължение над посочената стойност, същото се извършва от Председателя на Сдружението след вземане на решение от Управителния съвет, с обикновено мнозинство.

2.  За сключване на договори, поемане на задължения от и за сметка Сдружението, за разпорежда се със средства на Сдружението от  20 000 (двадесет хиляди) лева до 50 000 (двадесет хиляди) лева общо за всяка отделна сделка, включително когато съответното плащане представлява частично плащане по задължение над посочената стойност, същото се извършва от Председателя на Сдружението след вземане на решение от Управителния съвет, с мнозинство от 3/4.

3. За сключване на договори, поемане на задължения от и за сметка Сдружението, за разпорежда се със средства на Сдружението над 50 000 (двадесет хиляди) лева общо за всяка отделна сделка, включително когато съответното плащане представлява частично плащане по задължение над посочената стойност, същото се извършва от Председателя на Сдружението след вземане на решение от Управителния съвет, с единодушие.

(4) Управителният съвет може да взема и неприсъствени решения, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без възражения от всички членове на Управителния съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

чл. 26. (1) Председателят на сдружението:

1. ръководи и организира дейността му;

2. представлява сдружението пред трети лица, като има право да сключва договори, да поемане на задължения от и за сметка Сдружението, да се разпореждане се със средства на Сдружението с оглед обезпечаването на текущата му дейност на стойност до 10 000 (десет хиляди) лева общо за всяка отделна сделка. При необходимост от сключване на договор, поемане на задължения или извършване на плащане над посочената стойност, вкл. когато съответното плащане представлява частично плащане по задължение над посочената стойност, Председателя  извършва конкретното действие при условията на чл. 25, ал.3, във връзка с чл. 23 т.10 от настоящия Устав.

3. решава въпросите, които съгласно този Устав не са от компетенцията на Общото събрание или Управителния съвет.

ОТЧЕТ

чл. 27. (1) В срок до 31.03. (тридесет и първи март) Управителният съвет изготвя подробен отчет за дейността си през предходната година, който се представя на Общото събрание и на Контролния съвет. Отчетът се публикува на интернет страницата на сдружението.

(2) На всеки 3 месеца Управителният съвет изготвя подробен отчет за дейността си за съответното тримесечие, който се представя на Контролния съвет.

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

чл. 28. (1) Контролният съвет се състои от 3 (трима) членове, които се избират за срок от 2 (две) години. Мандатът на Контролния съвет съвпада с мандата на Управителния съвет.

(2) За предложенията за членове на Контролния съвет и гласуването за членове на Контролния съвет се прилагат правилата за избор на членове на Управителния съвет, съгласно настоящия Устав.

(3) Контролният съвет избира между своите членове Председател и Заместник-председател.

чл.29. (1) Не могат да бъдат членове на Контролния съвет следните лица:

1. членове на Управителния съвет;

2. съпрузи, низходящи и възходящи роднини, както и роднини по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително на членове на Управителния съвет или други членове на Контролния съвет.

чл. 30. Контролният съвет:

1. Упражнява контрол върху финансовата и деловодна дейност на сдружението, стопанисването на имуществото и дейностите, свързани с набиране на допълнителни финансови средства;

2. Следи за спазване на уставните правила и решенията на общото събрание на членовете/делегатите при дейността на сдружението;

3. Проучва и дава становище по жалби, сигнали и предложения на членове на сдружението, както и по спорове, свързани с дейността на сдружението или негови членове.

4. Контролният съвет се отчита за дейността си пред общото събрание на делегатите.

ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

чл.31. (1) Членуването в сдружението е доброволно.

(2) Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда. предвиден в устава.

(3) Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски, ако такива бъдат определени по размер и срок с решение на Общото събрание. Извън имуществените вноски, годишният членски внос е в размер на 200 (двеста) лева. Членският внос се заплаща еднократно или до 4 равни вноски, платими респективно до 01.03., 01.06, 01.09. и 01.12. на съответната година, за която е дължим членския внос.

(4) За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в Устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

(5) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъде предоставено на трети лица, ако е предвидено в Устава, или със съгласието на Общото събрание за всеки конкретен случай..

чл. 32. Нов член се приема с решение на Управителния съвет при подадена от него писмена молба до Управителния съвет на Сдружението придружена с декларация, че кандидат-членът е запознат с разпоредбите на Устава и ги приема.

чл.33. (1) Членството в сдружението се прекратява:

 1. при смърт или поставяне под пълно запрещение или ликвидация за юридическите лица.
 2. с изключване;
 3. при отпадане на членството
 4. по негова молба.

(3) Отпадането на член става автоматично поради невнасяне на членски внос за съответната година,  респективно на 2 поредни членски вноски при заплащане на членския внос на равни вноски, или на имуществена такава в едномесечен срок, считано от датата на определянето и с решение на Общото събрание. Невнасянето се констатира чрез съответните счетоводни документи. За отпадането на член не е необходимо изрично решение на Управителния съвет в този смисъл.

(2) Изключването се осъществява с решение на Управителния съвет,  когато поведението /действията/ на члена е в противоречие на целите и дейностите на сдружението, при извършено и доказано по съответния законов ред на извършено престъпление, като и при наличието на други факти и/или обстоятелства правещи членуването невъзможно или при отпаднало членство.

(3) В случай че членствените права на конкретен член отпаднат повече от 2 пъти, то същия няма право да бъде избран за член на сдружението отново.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.34. Сдружението се прекратява в следните случаи:

 1. с решение на Общото събрание.
 2. с изтичане на срока.
 3. с решение на компетентния съд в случаите предвидено от закона.

чл.35.При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация. Ликвидацията се извършва от Председателя на Управителния съвет или от определено от него лице по предвидения в закона ред.

чл.36. Имуществото останало след ликвидацията се разпределя по решение на Общото събрание, или избрания ликвидатор.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Относно всички отношения по организацията и дейността на сдружението, които не се уреждат изрично от настоящия Устав, както и тълкуването и прилагането на разпоредбите на същия, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и останалото действащо законодателство на Република България.

Учредителното събрание на сдружението, приело този устав, се счита за Общо събрание на сдружението.

Този устав е приет от Учредителното събрание, проведено на 04.05.2022 год. в гр. София, съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и регламентира новоучреденото сдружение.